Przedmiot działalności

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami), WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Nr 1/2003 z dnia 09.01.2003r. uzyskało zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Zgodnie z § 7 Statutu Spółki przedmiotem działalności jest:

 

 

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z
2. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z
3. Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z
4. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z
5. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 96.09.Z
6. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B
7. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z
8. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych PKD 33.13.Z
9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z
10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z
11. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z
12. Uprawa roślin włóknistych PKD 01.16.Z
13. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie PKD 01.19.Z
14. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich PKD 01.29.Z
15. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych PKD 02.10.Z
16. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11. Z
17. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12. Z
18. Handel energią elektryczną PKD 35.14. Z
19. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11. Z
20. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21. Z
21. Odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32. Z
22. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami PKD 39.00. Z
23. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji PKD 61.90. Z
24. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20. Z
25. Pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD 64.19. Z
26. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.19. Z
27. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe PKD 82.91. Z
28. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99. Z
29. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 63.99 Z
30. Działalność związana z grami losowym i zakładami wzajemnymi PKD 92.00 Z
31. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59. B