Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy, w zależności od rodzaju, załatwiane są: osobiście, listownie, faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

Tryb działania WODKAN S.A. , w zakresie wykonywania zadań, sposób przyjmowania i załatwiania spraw z zakresu zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, określony został w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego uchwalonego Uchwałą Nr LII/602/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku

 

 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA WODKAN S.A. czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1630